Tel : (662)747-4170-5

Fax : (662)398-9630

จันทร์-ศุกร์ 8.00 น.-17.00 น.

หยุดเสาร์-อาทิตย์

 

 

บริษัท แกรนด์สยาม จำกัด ได้ยึดมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาปศุสัตว์ไทยตามปนิธานที่ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มต้น จึงดำเนินการปรับปรุงโรงงาน กระบวนการทำงาน ฝึกอบรม พนักงาน จนได้รับการรับรองระบบหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์ หรือ GMP (Good Manufacturing Practice) ตามมาตรฐาน Codex Alimentarius ในปี พ.ศ. 2548 จาก กรมปศุสัตว์ จัดเป็นบริษัทในกลุ่มแรกๆ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จากกรมปศุสัตว์

 

บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการผลิตสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงคำนึงถึง ความปลอดภัยของอาหาร จึงได้นำระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม เข้ามาประยุกต์ใช้ในการกระบวนการผลิต และได้รับการรับรอง HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) ตามมาตรฐาน Codex Alimentarius เมื่อปี พ.ศ.2556

 

ด้วยระบบมาตรฐานต่าง ๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการและให้ความสำคัญ จึงเป็นหลักประกัน สร้างความมั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์จากบริษัท แกรนด์สยาม จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพ ได้มาตรฐานสากล